1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ewatyralik.com (dalej Witryna) jest firma Laboratorium Porozumienia Ewa Tyralik Kulpa, ul. Okopowa 29a/16, 01-059 Warszawa, NIP: 5481995587, REGON: 147123504
zwana dalej Usługodawcą.

1.2 Usługodawca za pośrednictwem Witryny oferuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.3 Zasady sprzedaży określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
1.4 Nabywcą towarów, oferowanych w Witrynie, jest pełnoletni użytkownik Witryny, który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).
1.5 Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania danych osobowych ani założenia konta w Witrynie.
1.6 Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
1.7 Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48509361995 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej ewa.tyralik@dojrzewalnia.pl

§ 2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1 Sprzedaż towarów przez Witrynę odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.
2.2 Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
2.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki (ceny brutto) w złotych polskich.
2.4. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia widocznych przy zdjęciu lub opisie towaru.

§ 3 ZAMÓWIENIA

3.1 Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.
3.2 Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.3 Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.
3.4 Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy.
3.5 Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia rachunku.
3.6 Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, najpóźniej przed wciśnięciem przez Klienta przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, poinformuje go w sposób jasny i zrozumiały o:
– głównych cechach świadczenia, w tym towaru,
– łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;
– sposobie płatności online dokonywanej za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
– sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
3.7 Usługodawca potwierdza Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia.
3.8 Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
3.9 Witryna może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się z Witryną przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem ewa.tyralik@dojrzewalnia.pl

§ 4 PŁATNOŚCI

4.1 Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:
– płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl – płatności online. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorem płatności online.
– przelew na konto bankowe, w sytuacji, kiedy transakcja za pomocą systemu nie jest możliwa – proszę o kontakt na adres: ewa.tyralik@dojrzewalnia.pl
4.2 Witryna nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

§ 5 REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

5.1 W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
5.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
– w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
5.3 Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
5.4 Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.
5.5 Po wysłaniu Zamówienia do Klienta, jest ono doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:
list zwykły (Inpost lub poczta),  – 6 zł – czas doręczenia ok. 5 dni roboczych
Paczkomat – 12,80 zł – czas doręczenia – do 48h
Kurier Inpost – 15 zł – czas doręczenia 24 h
5.6 Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia możliwe są poprzez kontakt z Witryną na adres: ewa.tyralik@dojrzewalnia.pl
5.7 Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem ewa.tyralik@dojrzewalnia.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy.
5.8 Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1 Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Witryny, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia – zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem tego terminu na adres:
Laboratorium Porozumienia Ewa Tyralik-Kulpa, Okopowa 29a/16, 01-059 Warszawa
lub korzystając z adresu poczty elektronicznej ewa.tyralik@dojrzewalnia.pl
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności zastosowanie ma punkt 13 –  w odniesieniu do cyfrowych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Witryny.
6.2 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6.3 Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży albo na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.
6.4 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 7 WARUNKI REKLAMACJI

7.1 Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.
7.2 Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Laboratorium Porozumienia Ewa Tyralik Kulpa Okopowa 29a/16, 01-059 Warszawa
7.3 Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
7.4 W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8 DANE OSOBOWE

8.1 Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
8.2 Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
8.3 Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.
8.4 Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.
8.5 Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.
8.6 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.
8.7 Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
8.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.
8.9. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
9.2 Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
9.3 Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9.4 Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
– ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
– dostęp do sieci Internet;
– przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;
– do odbierania wiadomości poczty elektronicznej – posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.
9.5 Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.
9.6 Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne.
9.7 Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie  Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.
9.8 Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:
– powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,
– naruszających prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9.9 Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
9.10 Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.